undefined
undefined

Statut

 

STATUT

NOWOTOMYSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

 

 

Rozdział I

 

§1

1.     Tworzy się NOWOTOMYSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ, zwaną dalej IZBĄ.

2.     IZBA jest organizacją samorządną, posiadającą osobowość prawną. Do IZBY na zasadach dobrowolności należeć mogą osoby fizyczne i prawne.

3.     IZBA działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.).

 

 

§2

Terenem działania IZBY jest obszar województwa wielkopolskiego, a siedzibą jest miasto Nowy Tomyśl.

 

 

§3

Czas trwania IZBY jest nieograniczony.

 

 

§4

IZBA używa pieczęci z napisem Nowotomyska Izba Gospodarcza wraz z adresem.

 

 

Rozdział II

Cele i Zadania Izby oraz Sposoby ich Realizacji

 

§5

Celem IZBY jest podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju gospodarczego
i intelektualnego swoich członków oraz rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu nowotomyskiego
i województwa wielkopolskiego.

 

 

§6
Zadaniem IZBY jest:

1.     stałe reprezentowanie interesów swoich członków oraz działanie na rzecz ich ochrony w zakresie działalności gospodarczej wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych,

2.     kształtowanie i upowszechnianie etyki w działalności gospodarczej, a w szczególności doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

3.     gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków IZBY, w tym zwłaszcza informacji rynkowej, zaopatrzeniowej, finansowo – ekonomicznej i technicznej,

4.     udzielanie pomocy w rozwoju i racjonalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjno – handlowego członków IZBY,

5.     propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych,

6.     praca na rzecz kształtowania nowoczesnych form działalności gospodarczej,

7.     przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych członków IZBY,

8.     delegowania swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych i samorządowych do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej,

9.     informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działalności IZBY,

10.  inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami,

11.  prowadzenie poradnictwa prawnego, podatkowego, organizowanie działalności szkoleniowej i wydawniczej,

12.  świadczenia na rzecz członków pomocy w zakresie analizy rynku, promocji rynkowej i innych form działalności marketingowej,

13.  wydawania członkom na ich wniosek opinii niezbędnych do uruchomienia i rozwijania działalności gospodarczej, a w szczególnych przypadkach poręczenia i gwarancji,

14.  organizowanie sądownictwa polubownego, podejmowanie mediacji oraz uczestniczenie w postępowaniach sądowych w sprawach spornych związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą członków,

15.  organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnienie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,

16.  wykonywanie czynności gospodarczych, a zwłaszcza legalizowanie dokumentów wydania certyfikatów, świadectw i zaświadczeń do umów, konwencji międzynarodowych lub międzynarodowych zwyczajów handlowych,

17.  podejmowanie działań nakierowanych na szeroko rozumiane przygotowanie swoich członków do funkcjonowania w mechanizmach gospodarczych Unii Europejskiej,

18.  integrowanie środowiska gospodarczego powiatu nowotomyskiego oraz pozyskiwanie do działań nowych członków.

 

 

§7

IZBA opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

 

§8

1.     Dla realizacji swych celów i zadań IZBA może zawierać porozumienia lub umowy o współdziałaniu z innymi organizacjami, stowarzyszeniami a także organami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2.     IZBA może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a) doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

b) reklamy,

c) działalności związanej z pośrednictwem pracy,

d) pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

f) działalności prawniczej

g) działalności organizacji komercyjnych i pracodawców.

 

                                                                                                                               

Rozdział III
Członkowie, ich Prawa i Obowiązki

 

§9

1.     Członkowie IZBY dzielą się na:

a)    zwyczajnych,

b)    wspierających,

c)     honorowych.

2.     Członkiem zwyczajnym może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą z zastrzeżeniem art. 1 ustawy o izbach gospodarczych.

3.     Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczna działalnością IZBY, która zadeklarowała wsparcie finansowe na rzecz IZBY.

4.     Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która poprzez swą działalność położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych IZBY.

5.     Członek IZBY ma prawo do:

a.     korzystania z mediacji IZBY w sprawach spornych, związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą członków IZBY,

b.     uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez IZBĘ,

c.     przedkładania propozycji, dotyczących usprawnienia funkcjonowania IZBY,

d.     korzystania z informacji rynkowej, zaopatrzeniowej, finansowo – ekonomicznej i technicznej zbieranych przez IZBĘ,

e.     otrzymywania opinii IZBY niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej,

f.      uczestniczenia w sympozjach i wyjazdach organizowanych przez IZBĘ, dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej.

6.     Członek IZBY jest zobowiązany do:

a. propagowania idei IZBY na terenie powiatu nowotomyskiego i poza nim,

b. przestrzegania zasad etyki w działalności gospodarczej,

c. podejmowania działań mających na celu integrowanie środowiska gospodarczego powiatu nowotomyskiego,

d. podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie nowych członków IZBY,

g. aktywnego wspierania innych działań podejmowanych przesz IZBĘ w ramach jej działalności statutowej.

 

 

§10

1.     Osoby fizyczne, będące członkami IZBY, wykonują swe prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocników.

2.     Osoby prawne, będące członkami IZBY wykonują swe prawa i obowiązki przez swoje organy zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez pełnomocników.

 

 

§11

1.     Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu, po wcześniejszym złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

2.     Założyciele IZBY stają się członkami z chwilą wpisania IZBY do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

§12

Godność członka honorowego nadaje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu IZBY.

 

 

§13

IZBA nie posiada uprawnień władczych, a jej działalność nie może naruszać samodzielności członków, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

 

 

§14

1.     Utrata członkostwa w IZBIE następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.

2.     Skreślenia z listy członków zwyczajnych IZBY dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

a)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do IZBY, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu należnych zobowiązań wobec IZBY,

b)    likwidacji działalności gospodarczej.

3.     Wykluczenia członka zwyczajnego IZBY dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

a)    nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,

b)    prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

c)     popełnienia czynu, który godzi w dobre imię IZBY lub jest rażąco sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami postępowania.

4.     W przypadkach określonych w ust. 3 ppkt a) – c) orzeka Zarząd IZBY podając na piśmie przyczyny wykluczenia. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenia wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5.     Członek wykluczony ma prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

 

 

Rozdział IV
Organy Izby

 

§15

Organami Izby są:

a)    Walne Zgromadzenie,

b)    Zarząd,

c)     Komisja Rewizyjna,

d)    Sąd Koleżeński.

 

§16

1.     Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, a ich wybór przez Walne Zgromadzenie odbywa się w głosowaniu tajnym.

2.     Członkowie wybrani do Zarządu mogą swe funkcje sprawować wielokrotnie.

3.     Uchwały Władz IZBY podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków chyba, że statut stanowi inaczej.

4.     Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy wymagana liczba członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu
o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie, co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

5.     Postanowienia ust. 4 nie stosuje się do uchwał dotyczących zmiany statutu i rozwiązaniu IZBY.

 

 

§17

W przypadku skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka władz IZBY w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

 

 

Walne Zgromadzenie

 

§18

1.     Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą Władzą IZBY.

2.     W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

a)    z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie zwyczajni,

b)    z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

 

 

§19

1.     Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.     Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd IZBY raz w roku, w terminie do 30 kwietnia.

3.     Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.     Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

5.     Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród członków IZBY nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd IZBY w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a)    z własnej inicjatywy,

b)    na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)     na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

7.     Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku sformułowanego według ust. 6 ppkt b) i c).

8.     O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

9.     Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej ilości członków.

10.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

 

 

§20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.     zatwierdzanie porządku obrad,

2.     uchwalanie programu działania IZBY,

3.     wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,

4.     rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odmawiających przyjęcia w poczet członków IZBY oraz decyzji o skreśleniu z listy członków,

5.     rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach członków w głosowaniu tajnym,

6.     uchwaleniu regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

7.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;

8.     udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

9.     uchwalanie zmian statutu,

10.  podjęcie uchwały o rozwiązaniu IZBY,

11.  podejmowanie uchwał co do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

12.  ustalenie wpisowego i wysokości składek członkowskich,

13.  podejmowanie uchwał w sprawie zbycia środków trwałych w tym nieruchomości,

14.  uchylanie decyzji Zarządu,

15.  tworzenie podmiotów gospodarczych i przystępowanie do już istniejących,

16.  nadawanie w uznaniu zasług dla realizacji celów statutowych Izby tytułu Honorowego Prezesa Zarządu.

 

Zarząd

 

§21

Zarząd jest najwyższym organem IZBY w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

                                                                                                                                        

 

§22

1.     Zarząd liczy od 5 do 15 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2.     Członkowie Zarządu ze swojego grona wybierają:

a)    Prezesa,

b)    Z – cę Prezesa,

c)     Skarbnika,

d)    Sekretarza.

 

§23

1.     Zarząd odbywa posiedzenie, co najmniej raz na kwartał.

2.     Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub jego Zastępca.

3.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa.

4.     Na posiedzenia z głosem doradczym mogą być zaproszone osoby spoza składu Zarządu.

5.     Na posiedzenia Zarządu zapraszani są Honorowy Prezes Zarządu i Honorowi Członkowie Zarządu, którym przysługuje głos doradczy.

 

 

§24

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

1.     wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

2.     przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków IZBY,

3.     ustalanie rocznych programów IZBY i zatwierdzanie preliminarzy finansowych,

4.     rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz zatwierdzanie bilansów,

5.     rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności IZBY,

6.     uchwalanie regulaminów funduszów celowych,

7.     zarządzanie majątkiem IZBY w tym: podejmowanie uchwał w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości oraz środków trwałych IZBY,

8.     podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarczej i innych organizacji,

9.     zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

10.  podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

11.  zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura, a także ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura IZBY,

12.  ustalanie zakresu działalności Biura Zarządu,

13.  nadawanie w uznaniu zasług dla realizacji celów statutowych Izby tytułu Honorowego Członka Zarządu.

 

 

§25

Oświadczenie woli w imieniu IZBY składa dwóch członków Zarządu lub pełnomocnicy działający w ramach umocowania.

 

 

§26

1.     Pracami Zarządu kieruje Prezes. Do obowiązków Prezesa należy:

a)    reprezentowanie IZBY na zewnątrz,

b)    wykonywanie uchwał Zarządu,

c)     kierowanie bieżącą działalnością IZBY i Zarządu,

d)    uczestniczenie w posiedzeniach organów IZBY,

e)    podejmowanie uchwał zarządu oraz nadzór nad ich realizacją.

2.     W przypadku nieobecności Prezesa, jego obowiązki przejmuje Zastępca.

 

 

§27

1.     Dla zapewnienia pełnej realizacji zadań statutowych Zarząd może powołać Biuro IZBY.

2.     Biuro jest organem wykonawczym Zarządu IZBY.

 

§28

1.     Strukturę organizacyjną Biura ustala Zarząd IZBY.

2.     Zarząd może do pracy w Biurze zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę.

3.     Kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu Kodeksu Pracy wobec pracowników Biura jest Prezes IZBY.

 

Komisja Rewizyjna

 

§29

1.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

2.     Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 

§30

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrolowanie całokształtu działalności IZBY,

b)    przedstawienie Zarządowi protokołów kontroli i występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c)     prawo żądania zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu,

d)    prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd IZBY w terminie ustalonym statutem,

e)    składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi,

f)     składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

2. Komisja może korzystać z opinii rzeczoznawców. Koszty opinii pokrywa IZBA.

 

§31

1.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach IZBY.

2.     Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

3.     Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

4.     W przypadku określonym w §30 ust. 1 ppkt d) Walne Zgromadzenia winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ostatniego zwykłego terminu przewidzianego statutem.

 

 

 

 

Sąd Koleżeński

 

§32

1.     Sąd Koleżeński składa się z 3 osób.

2.     Sąd Koleżeński ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.

 

 

§33

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

a)    rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz IZBY,

b)    rozpatrywanie sporów między członkami IZBY powstałych na tle działalności IZBY, na ich wniosek,

 

 

§34

Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.

 

 

§35

1.     Sad Koleżeński może orzekać następujące kary:

a)    upomnienie,

b)    zawieszenie w prawach i obowiązkach członka IZBY na okres: od 6 miesięcy do 2 lat.

 

2.     Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

 

 

§36

Organizacja i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

 

Rozdział V
Majątek i Fundusze Izby

 

§37

1.     Majątek IZBY stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.     Na fundusze składają się :

a)    wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

b)    darowizny, dotacje, zapisy i spadki od osób krajowych i zagranicznych,

c)     wpłaty na fundusze celowe,

d)    wpływy z działalności statutowej IZBY, dochody z własnej działalności gospodarczej, dochody z majątku IZBY.

3.     IZBA prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§38

1.     Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie i zależy od przychodu rocznego członka.

2.     Ustala się następujące przedziały przychodów:

a)    do 1.000.000 PLN,

b)    od 1.000.001 PLN do 5.000.000 PLN,

c)     od 5.000.001 PLN do 10.000.000 PLN,

d)    powyżej 10.000.000 PLN.

3.     Składka powinna być wpłacana w miesięcznych ratach lub jednorazowo
w terminie do końca II kwartału bieżącego roku w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy IZBY.

 

 

 

Rozdział VI
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Izby

 

§39

1.     Uchwalenie statutu wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez złożenie na nim swoich podpisów przez członków założycieli.

2.     Zmiany statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu IZBY przez Walne Zgromadzenie wymaga większości ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3.     Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora spośród członków IZBY.

4.     Majątek pozostały po likwidacji dzieli się następująco:

a)    wyposażenie Biura IZBY pochodzące z darowizn otrzymują darczyńcy,

b)    pozostałe ruchomości i środki pieniężne otrzymują szkoły Powiatu Nowotomyskiego.

 

 

§40

Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

 

§41

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 28 maja 2002 roku, co członkowie założyciele własnym podpisem potwierdzają: